۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر     [En]

آگهی مزایده برای خدمات بوفه و انتشارات

آگهی مزایده برای خدمات بوفه و انتشارات

«آگهی مزایده »

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا در نظر دارد ارائه خدمات بوفه و انتشارات خود را از طریق مزایده عمومی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده مذکور می بایست پس از دریافت برگ استعلام بهاء از کارپردازی دانشگاه، نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه ( تکمیل برگ استعلام بهاء ) اقدام نموده و فرم مذکور را داخل پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا تاریخ 1396/11/06 به حراست ذانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا تحویل نمایند.
آدرس : صومعه سرا میدان ولی عصر (عج) بلوار جانبازان جنب جایگاه  CNGدانشگاه ازاداسلامی واحد صومعه سرا.

بازدید: 725
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :