۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

روسای پیشین


 

نام : دکتر علیرضا 

نام خانوادگی : علمیه

تاریخ مسئولیت : 1395 لغایت 1397


--------------------------
 

 نام : دکتر محمد صادق

نام خانوادگی : یحیی پور

تاریخ مسئولیت : 1390 لغایت 1395--------------------------


نام : سید کاظم

نام خانوادگی : شهابی فر

تاریخ مسئولیت : 1386 لغایت 1390

تاریخ درج : ۱۰آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۳ AM

بازدید: 5243