۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

کانون دانشجویی هلال احمر


نحوه تشکيل:

سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در اجراي بند 7 از ماده 3 اساسنامه جمعيت هلال احـمـر مصوب 8/2/1367 مجلس شوراي اسـلامي جهت "اداره امور جوانان جمعيت " تشکيل شده است.

کانـون دانشجـويـي هلال احـمـر نهـادي غـيـرسياسي و غير دولتي است که در جهت تـلاش بـراي تسـکـيـن آلام بشـري، تامين احتـرام انسـانها، کـوشش بـراي برقــراري دوسـتـي، تفـاهـم و صلـح پايـدار ميان مـلـتها و همچنين حمـايـت از زندگي و سلامت انسـانها در قالب ضوابط اسـاسنـامه به منظور تحقيق اهداف سازمان جوانان جمعيت هلال احـمـر و دانشگاه ها در مـوسسـات آمـوزش عـالي کشـور تشکيل مي شود .

با توجه به اساسنامه فوق کانون دانشجويي هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1387 تشکيل شد .


نحوه عضويت در کانون:

عضو دانشجوي داوطلبي است که آمادگي خود را براي انجام خدمات بشر دوستانه امدادي و عام المنفعه جهت تحقق اهداف کانون اعلام

داشته واز روي ميل و رغبت بدون هيچ گونه چشم داشتي و با اين اعتقاد که براي اجتماع سودمند است در فعاليت جمعي کانون مشارکت

مي نمايد. دانشجويان محترم با مراجعه به دفتر کانون دانشجويي هلال احمر دانشگاه پس از تکميل فرم عضويت که اولين مرحله عضويت در

سازمان جوانان جمعيت است تحت شرايط ذيل به عضويت عادي سازمان جوانان در مي آيند.

1- پذيرش اصول بنيادين نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر و اساسنامه جمعيت

2- التزام عملي به سوگندنامه

3- فراگيري آموزش هاي مقدماتي بر اساس سرفصلهاي ارائه شده توسط سازمان جوانان

4- شرکت در مجمع عمومي و انتخابات کانون

5- انجام فعاليت هاي بشردوستانه در قالب عضويت در يکي از گروه هاي زير:

الف: گروه تسکين آلام بشري ج: گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها

ب: تامين احترام انسانها د: گروه صلح دوستي و تفاهم


نحوه فعاليت در کانون :

اعضاء کانون پس از سازماندهي بر اساس ساختار تشکلاتي کانون در يکي از گروه هاي چهارگانه کانون طبق اساسنامه در ضمينه هاي زير

فعاليت مي نمايند.

1- برگزاري کلاسهاي آموزشي:

الف) امداد نجات دوره مقدماتي و پيشرفته

ب) کلاس آموزشي براي بالا بردن مهارت هاي علمي ، ورزشي و هنري ...

2- برگزاري اردوهاي آموزشي ، ورزشي وسياحتي

3- برنامه هاي متنوع جهت اشاعه اصول تعاون و نيکوکاري

4- برگزاري همايش ها و کارگاهاي آموزشي مهارت هاي زندگي

5- تلاش براي رفع معضلات اجتماعي و جوانان در جامعه از قبيل اعتياد ، فرار جوانان از خانواده و ...

6- بزرگداشت فداکاري هاي ايثارگران ،شهدا ،جانبازان ،آزادگان و امدادگران و تکريم خانواده هاي آنها

7- تکريم صفات پسنديد و اخلاق شايسته در جهت تامين احترام انسانها


ترويج فرهنگ صلح و دوستي در جامعه از طريق برنامه هاي متنوع مانند:

برنامه هاي ورزشي و برگزاري همايش ها و فعاليت هاي بسياري که براي بالا بردن سطح آگاهي جوانان و افزايش خدمات عام المنفعه در

بين آنها.

کانون دانشجويي هلال احـمـر دانشـگاه آزاد اسلامي از بدو تاسيس اين کانون افتخار داشته است که برنـامه هـاي گـونـاگـونـي در راستـاي

اهداف کانون با توجه به امکانات محدود به انجام برساند که از مهمتري آنها ميتوان برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي امداد نجات و صـدور

گواهينامه براي اعضا ، شرکت در مسابقات ورزشي مختلف با تيم هاي کانون جمع آوري کمک براي مردم ستم ديده غزه در ايام جنگ غزه،

برگزاري همايش درخت کاري و ... و غيره را نام برد.

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۲ AM

بازدید: 4883