۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

نقل و انتقالات


خلاصه آيين نامه نقل و انتقالات

ضوابط انتقال وميهماني:

ماده1- جدول همترازي:

1-1) انتقال وميهماني به گروه 1جدول همترازي به طورمطلق ممنوع مي باشد

(استثناي مواردخاص آيين نامه)

2-1) انتقال دانشجويان درداخل هريک ازگروههاي جدول همترازي (به استثناي

گروه هاي 1و2) وبه گروههاي پايين ترجدول همترازي با موافقت واحدهاي مبدا

و مقصد امکان پذيراست.

3-1) انتقال با ميهماني درداخل گروه 2جدول همترازي باموافقت واحدهاي مبداومقصدمعاونت دانشجويي دانشگاه امکان پذيراست.

4-1) انتقال ازگروه هاي جدول همترازي تا يک گروه بالاتر و ميهماني تا دو گروه بالاتر(به استثناي گروه 1و2) با موافقت واحدهاي مبدا و

مقصدامکان پذيراست.

5-1) انتقال ازگروه 3 به گروه 2جدول همترازي تا سقف ده درصد ظرفيت واحد مقصد با موافقت واحدهاي مبدا ومقصد و تاييد معاونت

دانشجويي دانشگاه مجاز است.

تبصره : انتقال دانشجويان با مقطع دکتري حرفه اي و دکتري تخصصي از طريق ماده يا (جدول همترازي) ميسر نمي باشد.


ماده2- ازدواج و فوت:

ازدواج :

1-2) انتقال آن دسته از دانشجويان دختر پس از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه که ازدواج دائم نموده اند به محل زندگي همسـر يا واحـدي

که رشته درآن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نيز به

هر يک از گروههاي جدول همترازي بلامانع است به استثناي گروه 1که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرين فرد قبولي در واحـد مقصـد

به گروه 1 نيز امکان پذير است.

2-2) انتقال دانشجويان مرد متاهل پس از بررسي تعداد متقاضيان در صورت موافقت واحد مبدا به استثناي گروه 1 و 2 و مرکز استان ها

انجام مي شود.

فوت :

3-2) انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد که پدر و مادر (هردو) خود را بعد از ثبت نام آزمون ورودي دانشگاه ازدست داده اند، بدون هيچ

محدوديتي انجام پذير است.

4-2) درصورت فوت پدر يا مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه، دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين

امکان پذير است.

5-2) انتقال دانشجوي متاهل (زن) که درحين تحصيل متارکه يا همسرش فوت نموده باشد و همچنين دانشجوي مجردي که به هر دليلي

حکم سرپرستي، قيم نامه يا کفالت نامه از مراجع ذيصلاح (مجتمع قضاي و دادگستري) ارائه نمايد امکان پذير است.


ماده3- چنددانشجويي کارکنان دولت:

چنددانشجويي:

1-3) درصورتي که در يک خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل مي باشند انتقال دو نفر

يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير اعضاي خانواده (استثناي گروههاي 1و2) که رشته درآن داير باشد امکان پذير است.

2-3) در صورتيکه دو دانشجوي مجرد از يک خانواده همزمان دردانشگاه اسلاامي مشغول به تحصيل باشد انتقال يکي از آنان به محل اشتغال

به تحصيل ساير اعضاي خانواده درصورتي که نمره آزمون وي از نـمـره آزمون آخـرين پذيـرفته شـده در واحـد مقصـد بيشتـر باشد به هر يک از

گروههاي جدول همترازي (به استثناي گروه هاي 1و2) که رشته درآن داير باشد امکان پذير است.

تبصره : چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقال باشد، دانشجو به يکي از شهـرهاي

همجوار منتقل گردد.

3-3) چنانچه کارمند دولت يا نيروهاي مسلح درحين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آن شهر شرکت نموده و پذيرفته شود.

در صورتي که محل خدمت وي پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگر منتقل شود يا ارائه حکم انتقال از بالاترين مقام سازمان

ذيربط مي توان به دانشگاه شهر محل خدمت جديد خود منتقل شود.

تبصر: انتقال دانشجويان دکتري حرفه اي و دکتري تخصصي از طريق ماده 3 ميسر نمي باشد.

 

ماده 4- شاهد و ايثارگرهيات علمي دانش آموزان سماء بيماران خاص يامعلولين

دانشجويان شاهد و ايثارگر:

1-4) انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقود الاثر به کليه واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي پس از تاييد کمسييون ايثارگران سازمان

مرکزي بلامانع است.

هيات علمي:

2-4) انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به هريک از گروههاي جدول همتراز امکان پذير

است.

3-4) انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاداسلامي که دردانشگاههاي دولتي پذيرفته شده اند در صورت برقراري تفاهم نامه

و بر اساس بخشنامه مورد توافق امکان پذيراست.

4-4) انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي در از واحدهاي دانشگاه اسلامي پذيرفته شده اند درصورت

تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق به هريک از گروههاي جدول همترازي امکان پذيراست.

5-4 ) انتقال فارغ التحصيلان ممتاز سماء پس از قبولي در آزمون دانشگاه و با تاييد مکتوب سازمان سماء مبتني برداشتن شرايط زير به هر

يک از گروههاي جدول همتراز امکان پذير است.

- نفر اول همکلاسيهاي خود در سال آخر دبيرستان باشد.

- در تمام مدت تحصيل در دبيرستان مردود نشده و درس يا دروس تجديدي نداشته باشد.

- در سال آخردبيرستان در هيچ درسي نمره کمتر از 14 نداشته و ميانگين نمرات سال درتحصيل وي کمتراز 16 نباشد.

- اعطاي امتياز فوق با معرفي فارغ التحصيلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهي تاييد معاونت توسط رياست سماء بايستي توسط معاونت

دانشجويي دانشگاه انجام گيرد.

تبصره: رشته هاي دکتري حرفه اي و دکتري تخصصي از اين ا مرمستثني مي باشد.

بيماران خاص و معلولين:

6-4) انتقال آن دسته از دانشجوياني که داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته معلوليت جسمي و يا بيماري روحي و ... مي باشند

و امکان ارائه خدمات درماني مورد نياز درشهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تاييد پزشک متعمد واحد مبدا و تکميل فرم شماره

3 پيوست و با موافقت کميسيون پزشکي سازمان مرکزي دانشگاه به هر يک از گروههاي جدول همترازي امکان پذير است.

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۱ AM

بازدید: 5273