۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

اداره فارغ التحصیلان


 فيش بانکي به حساب سيبا شماره 0105630047000 بانک ملي به نام دانشگاه آزاداسلامي مرکز صومعه سرا به مبلغ 20000 ريال

بابت هزينه تمبـر گواهينامه و دانشنامه

3- ارايه دو سري تصوير از تمامي صفحات شناسنامه

4- ارايه تصوير پشت و رو از کارت ملي

5- 4 قطعه عکس 4 *3 تمام رخ از يک نوع ترجيحاً رنگي که اخيراً تهيه شده باشند . عکس ها بايد به دقت پشت نويسي شوند .

6- اصل و تصويرمدرک مقطع پايه + تاييديه تحصيلي

7- اصل کارت دانشجويي

8- تصوير گواهينامه پايان خدمت يا معافيت دايم براي آقايان

باتوجه به اعتبار 6 ماهه ي گواهينامه موقت فارغ التحصيلان مي بايست جهت دريافت دانشنامه با ارايه اصل گواهينامه موقت به اداره ي فارغ التحصيلان مراجعه نمايند.

لازم به ذکر است صدور گواهينامه انشايي تحت هيچ شرايطي امکان پذير نمي باشد.

دريافت مدرک تحصيلي برادران از اداره فارغ التحصيلان با ارايه يکي ازمدارک زيرامکان پذيرمي باشد:

1- دارندگان کارت پايان خدمت

2- دارندگان کارت معافيت دايم

3- گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروي مذکور

4- گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ي ضرورت بدون غيبت اوليه

5- گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت در وزارت بهداري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمايي

6- برگه اعذام به خدمت دوره ي ضرورت بدون مهر غيبت درمدت اعتبار آن

صدور گواهينامه و دانشنامه المثني

به استناد دستورالعمل 7000/34 مورخه 31/1/84 جهت آن عده از فارغ التحصيلان که گواهينامه موقت و دانشنامه خود را مفقود نموده اند مدرک المثني صادر مي گردد.

مراحلي که متقاضي صدور مدرک المثني مي بايست طي نمايد بشرح ذيل مي باشد:

1- مراجعه به اداره فارغ التحصيلان واحد و دريافت فرم هاي مربوطه

2- تهيه و تکميل برگ استشهاد محلي که حداقل به امضاي 3 نفر رسيده باشد.

3- تاييد يکي از امضاها توسط يکي از دفاتر اسنادي رسمي.

4- تهيه آگاهي فقدان مدرک تحصيلي با نظر معاون دانشجويي واحد

5- نشرآگهي دريکي از روزنامه ي کثير النتشار در 3 نوبت (هردو هفته يک بار با هزينه شخصي متقاضي)

6- تسليم دو نسخه از روزنامه اي که آگهي مربوطه درآن به چاپ رسيده است به واحد دانشگاهي.

7- در خصوص مفقود شدن دانشنامه و گواهينامه ي مصوب فارغ التحصيل مي بايست علاوه بر مدارک فوق مبلغ سيصد هزار ريال به شماره

حساب 0104460446004 واريز و اصل فيش را به همراه ساير مدارک به واحد دانشگاهي تحويل نمايد.

شايان ذکراست که صدور مدرک المثني براي متقاضيان در خصوص دانشنامه و گواهينامه مصوب بوده و شامل گواهينامه موقت نمي باشد.

مضافاً اينکه علاوه برمورد فوق (مفقود شدن مدرک) در مورد ذيل نيز اداره فارغ التحصيلان اقدام به صدور مدرک المثني مي نمايد:

1- درصورتي که دانشنامه يا گواهينامه مصوب فارغ التحصيل به انحاء مختلف غيرقابل استفاده شده باشد.

2- درصورتي که مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيلان به استناد رائ دادگاه و سند رسمي اداره ثبت احوال تغيير نمايد.

شماره تماس: 3233380-0182

مدارک لازم جهت فارغ التحصيلي که مي بايست درهنگام ثبت نام ترم آخر

به آموزش ارايه گردد عبارتند از:

1- فيش بانکي به حساب سيبا شماره 0104460446004 به شرح زير:

الف- دانشجويان مقطع کارداني پيوسته مبلغ 55000 ريال.

ب- دانشجويان مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مبلغ 90000 ريال.

ج- دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد مبلغ 110000ريال.

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۴ AM

بازدید: 6476