۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

امور مشمولین


از قسمت هاي مهم و حساس در حوزه معاونت دانشجويي، اداره امور مشمولين است، که وظيفه آن در ابـتـداي پذيـرش دانشجـويان ذکـور جديـد الـورود، رسيـدگـي به وضعيـت مشمـوليت آنـان است و در ايـن راستـا بـراي آن عـده از پذيـرفته شدگاني که در شمـول مقررات وظيفه عمومي قرار ميگيـرند، پس از قطعـي شدن ثبت نام دانشجوي مشمول اقـدام به اخـذ معـافيت تـحـصيـلـي بـراي وي مي نمايد. اعلام مراتب فراغت از تحصيل، انصراف، ترک تحصيل و اخراجي دانشجو نيز از ديگر وظايف اين اداره مي باشد.

لازم است جهت اطلاع آن عده از دانشجوياني که از نظر مقررات وظيفه عمومي مشمول تلقي مي گردند به ذکر مواردي از مقررات ياد شده

پرداخته شود، اهم آن عبارتند از :

سن مشموليت : هر فرد ذکور ايراني از اول فروردين ماه سالي که در آن سال وارد سن 19 سالگي مي شود، مشمول مقررات وظيفه

عمومي تلقي ميشود.

سال احضار : سالي که در آن سال، افراد ذکور وارد سن 19 سالگي مي شود، سال احضار تلقي و محاسبه آن بشرح زير است :

سال تولد + 18 = سال احضار

سال اعزام : سالي که طي آن سال افراد ذکور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شده و به خدمت اعزام مي شوند.

سال اعزام و محاسبه آن بشرح زير مي باشد :

سال تولد + 19 = سال اعزام . مثال : 1370 + 19 = 1389 (سال اعزام).

سقف سنوات مجاز تحصيل دانشجويان مشمول :

به استناد بخشنامه شماره 39122/40 مورخه 25/2/85 سـازمان مـرکـزي دانشگاه آزاد اسلامي دستور العمل صادره از سوي ستاد

کل نـيـروهـاي مسلح در خصوص سنوات مجـاز تحصيـل دانشجويان مشمول، موارد مشروحه زير را اعلام مي دارد:

دانشجويان مشمول (اعم از تمام وقت و پاره وقت) چنانچه به هر دليل سنوات تحصيلي آنان از حد تعيين شده مطابق جدول ذيل تجاوز و يا

محرز گردد، دانشجو نمي تواند در مدت باقيمانده از تحصيل دروس دوره تحصيلي خود را به اتمام برساند، دانشگاه از تحصيل آنان جلوگيري

نموده و عواقب آن بعهده خود فرد مي باشد و سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز با دانشجوياني که بيش از سقف تعيين شده در هر مقطـع

ادامه تحصيل دهند، همانند مشمولان غايب رفتار خواهد نمود.

مقطع تحصيلي حداکثر مدت مجاز براي تحصيل (به سال)

کارداني 3

کارشناسي ناپيوسته 3

کارشناسي ارشد ناپيوسته 3

دکتري ناپيوسته 5

کارشناسي پيوسته 6

کارشناسي ارشد پيوسته 8

دکتري پزشکي پيوسته 8

تذکر 1 : معافيت تحصيلي براي هر مقطع تحصيلي يکبار و حداکثر تا اخذ مدرک دکترا صادر مي شود.

تذکر 2 : مشمولان فارغ التحصيل فوق ديپلم و بالاتر پس از فـراغت از تحصيل 6 ماه به منـظـور روشن شـدن وضعيت مشمـولـيـت خـويش و

معرفي به وظيفه عمومي فرصت دارند و پس از سپري شدن مهلت ياد شده غيبت شناخته مي شوند.

تذکر 3 : مشمولان فوق که قصد ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر را دارند ، بايد در مهلت 6 ماهه تعيين شده در آزمون شرکت نمايند

و در صورت قبولي در آزمون و عدم ورود به غيبت مجاز به ادامه تحصيل خواهند شد.

تذکر 4 : ورود مشمولان به غيبت ، مانع از ادامه تحصيل آنان خواهد بود.

تذکر 5 : دانشجوياني که از تحصيل انصراف داده و ترک تحصيل نمايند بايد ظرف مدت 4 ماه با ارسال مدارک خود به سازمان وظيفه عمومي،

به خدمت اعزام شوند.

تذکر 6 : دانشجويان در حين تحصيل مي توانند با دارا بودن شرايط مندرج در آيين نامه و مقررات وظيفه عمومي نسبت به دريافت کارت

معافيت کـفـالـت و يا معـافيت هـاي خـاص (عنايات رهبري ... ) اقدام نمايند. بديهي است که اخـذ معافيت پزشکي درحين تحصـيـل

امکان پذير نبوده و دريافت معافيت فوق منوط به فراغت از تحصيل، ترک تحصيل و يا اخراج دانشجو خواهد بود.

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۵ AM

بازدید: 6064