۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

دفتر ارتباط با صنعت

                

وظايف دفتر ارتباط با صنعت:

 

1- برنامه ريزي و هماهنگي جهت انجام بازديدهاي علمي و تحقيقاتي دوره اي اعضاي هيئت علمي، كارشناسان و دانشجويان از مراكز فني و صنعتي كشور.

2- دعوت از مسئولين و متخصصين صنـايع جهت بـازديـد و آشنايي با دانشگاه و شركت در گروه هاي تخـصصـي در راستـاي تـوسعه و تعميق بيشـتـر روابط و بررسـي امـكـانـات مـوجـود در صنـايـع و دانشـگـاه جهت تحقيقات و پروژه هاي صنعتي.

3- برنامه ريزي جهت برگزاري سمينار، مجامع و نمايشگاههاي علمي و فني با همكاري صنايع و واحد هاي دانشگاهي.

4- ايجاد زمينه تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاه و واحد هاي صنعتي اعم از كتاب، نشريه و غيره.

5- بررسي مسائل و مشكلات بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه هاي كاربردي جهت رفع آن و ارسال به حوزه معاونت پژوهشي.

6- انجام برنامه ريزي لازم جهت اخذ بورسيه و فرصتهاي مطالعاتي از واحد هاي صنعتي و توليدي جهت اعضاي هيئت علمي و

كارشناسان دانشگاه.

7- هماهنگي و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت ساير واحد هاي دانشگاهي و نيز سازمان مركزي.

8- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با مراكز واحد هاي صنعتي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور.

9- برنامه ريزي جهت تعيين اولويت بندي نياز هاي پژوهشي و آموزشي بخش صنعت.

10- تنظيم بانك اطلاعاتي سوابق علمي و حرفه اي اساتيد و نيروهاي فني شاغل در دانشگاه.

11- شناسايي و ارزيابي دقيق واحد ها و مراكز صنعتي و تماس مستمر با آنها جهت تخصيص سهميه و امكانات موجود براي اعزام

كارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشي.

12- نظارت بر نحوه انجام كارآموزي دانشجويان و ارزيابي ميزان كيفيت و فراگيري دانشجو.

13- برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت علمي كاربردي براي تامين نيروهاي متخصص مورد نياز صنعت و جامعه.

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۵ AM

بازدید: 5166