۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

فناوری اطلاعات


مرکز فناوری اطلاعات هدايت و راهـبـري کليـه سـيسـتـم هاي مکـانـيـزه در سطح دانشگاه را برعهده داشته و انجام کليه موارد آموزشـي، مالي، فارغ التحصيلـي و ...، مربوط به دانشجويان را با همکاري ساير قسمتهاي مربوطه پوشش داده و راه اندازي و ارتقاء و نگهداري دستـگاه ها و سيستم ها و همچنين پشتيبانـي شبکـه دانشـگاه برعهده اين واحد مي باشد.

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۳ AM

بازدید: 4776