۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر     [En]

تقویم آموزشی نیمسال اول1401-1400

تقویم آموزشی نیمسال اول1401-1400

 تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی 
 نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد: ۱۳  تا ۲۵ شهریور
شروع کلاس ها: ۲۷ شهریور
حذف و اضافه: ۳ تا ۱۰ مهر

پایان کلاس ها: 

غیرپزشکی ۱۶ دی

پزشکی ۲۳ دی


تاریخ امتحانات: 

غیرپزشکی ۱۸ تا ۳۰ دی

پزشکی ۲۵ دی تا ۷ بهمن

تاریخ درج : ۱مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۵ PM

بازدید: 67